Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklepem”], działający pod adresem www.wydawnictwo-bluebird.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Blue Bird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Lublina - Wschód VI Wydział Gospodarczy z siedzibą w Świdniku, pod numerem 0000869713, numer NIP 8241811678, numer REGON [.] [zwaną dalej „Wydawnictwem”].
 2. Sklep zajmuje się sprzedażą książek oraz innych produktów, w tym także cyfrowych, tj. e-booków i audiobooków znajdujących się w jego asortymencie za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Dane kontaktowe:
  Wydawnictwo Blue Bird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Stadionowa 1 lok. 4
  07-100 Węgrów
  tel. 0048601889959
  e-mail: biuro@wydawnictwo-bluebird.pl
  numer konta: 56 1020 1013 0000 0702 0445 7735

§ 2. JAK ZROBIĆ U NAS ZAKUPY I ZA NIE ZAPŁACIĆ? 

 1. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż książek oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia w Sklepie można składać wyłącznie za pośrednictwem strony www.wydawnictwo-bluebird.pl.
 2. Zamówienia w Sklepie można składać przez 24 godziny na dobę. Oświadczamy, że nasze produkty są wolne od wad.
 3. Na stronie Sklepu publikowane są informacje o aktualnych produktach znajdujących się w asortymencie Wydawcy. Znajdujące się na stronie Sklepu informacje o produktach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Państwa jest równoznaczne ze złożeniem Wydawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zamówieniem.
 4. Zamówienia w naszym Sklepie składacie Państwo bez zakładania konta w Sklepie.
 5. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest wypełnienie formularza na stronie Sklepu zgodnie z opisem zawartym na tej stronie, zapoznanie się z informacjami przekazanymi Państwu przez Wydawnictwo oraz akceptacja niniejszego regulaminu.
 6. W celu złożenia zamówienia, należy wypełnić i wysłać formularz zamówienia znajdujący się na stronie Sklepu. W trakcie wypełnienia formularza dokonujecie Państwo wyboru zamawianych produktów, ich ilości, sposobu płatności oraz podajecie dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku zamówienia produktów cyfrowych, poprzez zaznaczenie lub niezaznaczenie odpowiedniego pola oświadczacie Państwo, że wyrażacie zgodę lub nie wyrażacie zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży, o którym mowa w § 3 Regulaminu. W przypadku wyrażenia zgody na rozpoczęcie spełniania świadczenia przed upływem terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży, otrzymujecie Państwo informację o utracie możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży. Następnie potwierdzacie Państwo fakt zapoznania się z regulaminem Sklepu oraz jego akceptację. Jesteście Państwo zobowiązani do pełnego i zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
 7. Aby zamówienie zostało zrealizowane należy podać następujące dane:
  a. imię i nazwisko;
  b. adres e-mail;
  c. numer telefonu kontaktowego;
  d. adres korespondencyjny, który posłuży realizacji zamówienia.
 8. Ułatwiamy Państwo złożenie zamówienia w naszym Sklepie poprzez udostępnienie graficznego interfejsu sklepu. Znajduje się w nim koszyk, który zawiera listę produktów, które w danym momencie Państwo zamawiacie. Zawartość zamówienia można w każdym momencie sprawdzić po kliknięciu na przycisk „Koszyk”. Do Koszyka można dodawać kolejne produkty, usuwać produkty, zmieniać ilość dodanych Produktów. Można też zrezygnować z dokonania zamówienia.
 9. Przed wybraniem produktu możecie Państwo zapoznać się z jego szczegółowym opisem na stronie Sklepu.
 10. Cena produktu wskazana na Stronie przy opisie produktu jest dla Państwa wiążąca w chwili zamówienia danego produktu. Cena produktu może ulec obniżce po uwzględnieniu przeceny, wyprzedaży lub innych okresowych ofert specjalnych, a ostateczna cena zakupu zostanie wskazana w „Koszyku”. Ceny produktów sprzedawanych przez Sklep zawierają podatek VAT.
 11. Po złożeniu zamówienia otrzymujecie Państwo na wskazany przez Was w zamówieniu adres e-mail potwierdzający złożenie zamówienia.
 12. E-mail potwierdzający złożenie zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Wydawnictwa o przyjęciu Państwa oferty. W momencie złożenia tego oświadczenia pomiędzy Państwem a Wydawnictwem dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 13. Potwierdzenie zamówienia obejmuje w szczególności informacje o: głównych cechach świadczenia, danych identyfikujących i danych kontaktowych Wydawnictwa, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami i kosztami przesyłki, sposobie i terminie zapłaty oraz spełnienia świadczenia, funkcjonalnościach treści cyfrowych i ich interoperacyjności z oprogramowaniem lub sprzętem komputerowym, prawie odstąpienia od umowy, ze wskazaniem wyjątków od tego prawa, sposobie rozpatrywania reklamacji. 
 14. Na zamawiane produkty wystawiany jest paragon lub na Państwa życzenie faktura VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli chcecie Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji. 
 15. Jeżeli nie będziemy mogli spełnić w całości lub w części świadczenia na rzecz Państwa, czyli nie będziemy mogli sprzedać Państwu produktu ze względu na jego niedostępność, zostaniecie o tym fakcie Państwo poinformowani drogą mailowa lub telefoniczną. W takim wypadku zamówienie zostaje anulowane w całości lub w części, w zależności od dostępności produktów objętych świadczeniem.
 16. Złożenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.
 17. Za produkty zakupione w Sklepie możecie Państwo dokonać płatności w następujący sposób:
  a. wpłata elektroniczna poprzez system szybkich płatności Przelewy24 oraz płatności Shoplo;
  b. przelewem bankowym na konto wskazane w potwierdzeniu zamówienia.
 18. Jeśli zamówienie zostało anulowane w całości lub w części, a zostało wcześniej opłacone, zwrócimy na Państwa rzecz kwotę, odpowiednio w wysokości: ceny za część produktów albo za całe anulowane zamówienie w terminie do 7 dni na rachunek bankowy przez Państwa wskazany.
 19. W wypadku niewywiązania się przez Państwa z płatności w terminie, o którym mowa w ust. 16 powyżej, wyznaczymy Państwu dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformujemy o nim na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sklep odstąpi od umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, prześlemy Państwu oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. KIEDY WYŚLEMY ZAMÓWIENIE I JAK JE DOSTARCZYMY?

 1. Czas realizacji zamówienia jest to czas liczony od momentu dokonania przez Państwa płatności za zamówione produkty aż do ich wysłania lub ich dostarczenia do punktu odbioru. Postaramy się zrealizować Państwa zamówienie niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty, to jest od 2 do 4 dni roboczych w przypadku produktów dostępnych w magazynie. Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy ze względu na chwilową niedostępność produktu w magazynie – poinformujemy o tym Państwa i wspólnie ustalimy czas realizacji zamówienia nie dłuższy niż 30 dni. Jeżeli ten termin okaże się dla Państwa za długi, będziecie mogli Państwo zrezygnować z zamówienia, a my zwrócimy pieniądze za zamówione produkty zgodnie z §1 ust. 18. W przypadku produktów cyfrowych e-booków lub audiobooków będą one udostępnione Państwu niezwłocznie po otrzymaniu zapłaty.
 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu Produktów spowodowane podaniem przez Państwa błędnego adresu dostawy.
 3. Za wysyłkę zamówionych przez Państwa produktów pobieramy opłatę.
 4. Sklep realizuje dostawy na terenie Polski. Zamówione produkty dostarczamy w sposób wskazany przez Państwa w chwili składania zamówienia spośród dostępnych wariantów: firmy kurierskiej DHL lub też kurierów i paczkomatów InPost.
 5. Koszt przesyłki doliczany jest do kwoty zamówienia przy składaniu przez Państwa zamówienia. Opłata za zamówienie uzależniona jest od wagi i rozmiarów przesyłki oraz cenników przewoźników.

§ 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta – klient, będący osobą fizyczną który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia rzeczy w przypadku, gdy klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez www.wydawnictwo-bluebird.pl.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust.1 powyżej, należy we wskazanym powyżej terminie złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i wysłać je, wraz z przesłaniem dowodu zakupu, na adres Wydawnictwa: Wydawnictwo Blue Bird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stadionowa 1 lok. 4 07-100 Węgrów. Do zachowania 14 dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży umowa uważana jest za niezawartą.
 3. Możecie Państwo skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot towaru przez Państwa powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia przez Państwa od umowy, przy czym do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.
 5. Produkt należy zwrócić w stanie kompletnym i niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Ponosicie Państwo odpowiedzialność tyko za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 6. Wydawnictwo niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Państwa oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Państwa wszystkie dokonane przez Was płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z zastrzeżeniem §3 ust. 1 niniejszego regulaminu. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyliście Państwo podczas zakupu, chyba że wyraźnie zgodzicie się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Was z żadnymi kosztami.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje klientowi będącemu konsumentem w wypadkach wskazanych w ustawie, w szczególności:
  a.  gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  b.   gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  c.  w przypadku umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  d. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 4. Reklamacje


1. Wydawnictwo ma obowiązek wydać produkty bez wad.  W przypadku stwierdzenia wady

produktu, przysługuje Państwu prawo do reklamacji towaru.
2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres Wydawnictwa: Wydawnictwo Blue Bird spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Stadionowa 1 lok. 4 07-100 Węgrów) lub mailowo na adres: biuro@wydawnictwo-bluebird.pl. Wnosząc reklamację należy podać następujące dane: imię i nazwisko, dane pozwalające na identyfikację zamówienia, przyczynę reklamacji, dane kontaktowe, określenie żądania reklamacyjnego. 

3. Wydawnictwo rozpatruje reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku konsumentów – 14 dni od daty otrzymania reklamacji. O rozpatrzeniu reklamacji zostaniecie Państwo poinformowani w ten sam sposób, w jaki złożyliście reklamację.

4. W przypadku uznania przez Wydawnictwo reklamacji, możecie Państwo zażądać naprawy produktu, wymiany produktu na wolny od wad, obniżenia ceny produktu, albo odstąpić od umowy sprzedaży.

5. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec osób składających zamówienia jako przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem postanowienia §5 ust 1. 

§ 5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe podawane przez Państwa w procesie składania zamówienia bez rejestracji przetwarzane są przez Wydawnictwo Blue Bird sp. z o.o., z siedzibą w Węgrowie (07-100), ul. Stadionowa 1 lok. 4 (administrator danych).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Wydawnictwo przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Państwa w Sklepie.
 3. Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane poprzez przesłanie Wydawnictwu drogą mailową lub na adres pocztowy.
 4. Podając dane oświadczają Państwo, że podane dane osobowe są Waszymi danymi.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią Regulaminu.

§ 6.Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania zamówienia po dniu 1 stycznia 2021 roku przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, która dokona zakupu w zakresie nie mieszczącym się w jej zawodowym charakterze, będzie przysługiwało jej prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość oraz prawo rękojmi.
 2. Regulamin, Polityka Prywatności oraz cenniki lub warunki świadczenia usług stanowią uzupełnienie umowy lub umów zawartych przez Państwa i Sklep. W zakresie nieuregulowanym tymi dokumentami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady korzystania z tych procedur dostępne są w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumentowi przysługuje prawo zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej (w przypadku sporu wynikłego z umowy sprzedaży), do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów lub skorzystania z unijnej platformy Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawnictwa. Powyższy zapis nie dotyczy sporów z konsumentami.
 5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2020 roku.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl